Polityka Benson Consultants PL

Administratorami Twoich danych jest firma Benson Consultants z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 115 oraz pracownicy w niej zatrudnieni.
Firma Benson Consultants przetwarza dane osobowe w celach:
marketingowych (przesyłanie informacji o charakterze marketingowym);
handlowych (przesyłanie ofert handlowych).
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze strony internetowej firmy Benson Consultants, w tym zapisywanych w plikach cookies oraz zostawiane przez Ciebie we wszelkich formularzach kontaktowych, chacie oraz w wiadomościach mailowych wysyłanych przez Ciebie na naszą skrzynkę.
Nie przekazujemy Twoich danych nikomu spoza firmy Benson Consultants.
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia lub
• ograniczenia przetwarzania.
A także prawo:
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz handlowych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „zgadzam się”.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać drogą mailową bądź telefoniczną, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO.

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Wszyscy użytkownicy, którzy chcieliby korzystać z naszego serwisu muszą pamiętać że pliki “cookies” zawierają dane informatyczne i przechowywane w urządzeniach użytkowników. Pliki “cookies” mogą zawierać adres strony oraz jej nazwę. Również pliki “cookies” mogą zawierać czas przechowywania danych na właściwym urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnej informacji. Dotyczy to tylko informacji zawartych w plikach cookies.
W plikach „cookies” zazwyczaj przechowuje się podstawowa informacja o użytkownikach. Również przechowuje się dane służące podniesieniu wygody w korzystaniu z naszego serwisu www.benson.pl . Uzyskana informacja będzie wykorzystana do optymalizacji i dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych ustawień użytkownika.
Wszyscy użytkownicy naszego serwisu www.benson.pl mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików “cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Możliwe jest również skonfigurowanie własnej przeglądarki w taki sposób, który zablokuje możliwość instalacji plików “cookies” dla zaznaczonych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności lub nieprawidłowe wyświetlanie treści. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.
Kontakt z Administratorem
Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: biuro@benson.pl

Regulamin Benson Consultants DE

Die Verantwortlichen für Ihre Daten sind Benson Consultants mit Sitz in Warschau in der Marszałkowska Straße 115 und dort beschäftigte Mitarbeiter.
Benson Consultants verarbeitet personenbezogene Daten für folgende Zwecke:
Marketing (Senden von Marketinginformationen);
kommerzielle (sendende kommerzielle Angebote).
Es handelt sich um personenbezogene Daten, die im Rahmen Ihrer Nutzung der Benson Consultants Website erhoben werden, einschließlich derer, die in Cookie-Dateien gespeichert sind und von Ihnen in allen Kontaktformularen, Chatrooms und E-Mail-Nachrichten, die Sie an unseren Posteingang senden.
Wir geben Ihre Daten nicht an Personen außerhalb von Benson Consultants weiter.
Wir verwenden bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten organisatorische und technische Maßnahmen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet werden, können Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, Folgendes anzufordern:
• Zugang zu Ihren persönlichen Daten,
• Berichtigung,
• Löschen oder
• Verarbeitungsbeschränkungen.
Und auch das Gesetz:
• Widerspruch zur Verarbeitung,
• Anforderungen zum Übertragen von Daten an einen anderen Administrator.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten.
Die Verarbeitung Ihrer Daten für Marketing- und kommerzielle Zwecke erfolgt auf der Grundlage Ihrer freiwilligen Zustimmung, die Sie durch Anklicken des Buttons "Einverstanden" bestätigen.
Das Ausdrücken dieser Zustimmung ist freiwillig und Sie können es jederzeit per E-Mail oder Telefon zurückziehen, jedoch wird die Entziehung der Zustimmung die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Zustimmung nicht beeinflussen, bevor sie zurückgezogen wird.
In diesem Zusammenhang stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten auch nach dem Inkrafttreten der RODO.

Unsere Website verwendet, wie die meisten Websites, die so genannte Cookies (Cookies). Alle Benutzer, die unsere Website nutzen möchten, müssen sich daran erinnern, dass "Cookies" Computerdaten enthalten und auf den Geräten der Nutzer gespeichert sind. "Cookies" können die Adresse der Website und ihren Namen enthalten. Außerdem können "Cookie" -Dateien die Zeit der Datenspeicherung auf dem richtigen Endgerät und eine eindeutige Nummer enthalten.
Die Website sammelt keine Informationen automatisch. Dies gilt nur für die in Cookies enthaltenen Informationen.
Die "Cookie" -Dateien speichern normalerweise grundlegende Informationen über Benutzer. Daten werden auch gespeichert, um den Komfort der Nutzung unserer Website www.benson.pl zu erhöhen. Die erhaltenen Informationen werden zur Optimierung und Anpassung des Inhalts der Website an individuelle Benutzereinstellungen verwendet.
Alle Benutzer unserer Website www.benson.pl können die Einstellungen für "Cookies" ändern. Diese Einstellungen können vom Benutzer so geändert werden, dass er den automatischen Dienst "Cookies" in den Einstellungen des Webbrowsers blockiert oder über jede Übertragung an die Geräte des Benutzers informiert. Weitere Informationen zu den Möglichkeiten und Möglichkeiten der Handhabung von Cookies finden Sie in den Einstellungen der Software (Webbrowser).
Es ist auch möglich, Ihren eigenen Browser so zu konfigurieren, dass die Installation von "Cookies" für die vom Benutzer oder für alle Parteien ausgewählten Websites blockiert wird. Solche Einstellungen führen jedoch zum Verlust der oben beschriebenen Funktionen oder zur falschen Anzeige des Inhalts. In Übereinstimmung mit den Anforderungen des Telekommunikationsgesetzes wird die Bestätigung der Einwilligung für die Verwendung von Cookies als die Konfiguration des Browsers angesehen, die die Installation von Cookies auf dem Computer erlaubt.
Kontakt mit dem Administrator
Wenn Sie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten nutzen möchten oder einfach etwas zu unserer Datenschutzrichtlinie fragen möchten, schreiben Sie an die E-Mail-Adresse: biuro@benson.pl

Regulamin Benson Consultants EN

The controllers of your data are Benson Consultants with headquarters in Warsaw at Marszałkowska 115 street and employees employed there.
Benson Consultants processes personal data for the purposes of:
marketing (sending marketing information);
commercial (sending commercial offers).
It is about personal data that is collected as part of your use of the Benson Consultants website, including those saved in cookie files and left by you in all contact forms, chat rooms and e-mail messages sent by you to our inbox.
We do not forward your data to anyone outside of Benson Consultants.
When processing your personal data, we use organizational and technical measures in accordance with the relevant legal provisions. If you feel that your data is being processed unlawfully, you can submit a complaint to the supervisory authority.

In addition, you have the right to request:
• access to your personal data,
• rectification,
• delete or
• processing restrictions.
And also the law:
• opposition to processing,
• requests to transfer data to another administrator.
Contact us if you want to exercise your rights.
The processing of your data for marketing and commercial purposes will be based on your voluntary consent, which you express by ticking the "agree" button.
Expressing this consent is voluntary and you can withdraw it by e-mail or telephone at any time, however, the withdrawal of consent will not affect the lawfulness of processing on the basis of consent, before its withdrawal.
In connection with the above, I agree to the processing of my personal data, also after the entry into force of the RODO.

Our Website, like most websites, uses the so-called cookies (cookies). All users who would like to use our website must remember that "cookies" contain computer data and stored in users' devices. "Cookies" may contain the website address and its name. Also, "cookie" files can contain the time of data storage on the correct terminal device and a unique number.
The website does not collect any information automatically. This applies only to information contained in cookies.
The "cookie" files usually store basic information about users. Data is also stored for increasing the convenience of using our website www.benson.pl. The information obtained will be used to optimize and adjust the content of the website to individual user settings.
All users of our site www.benson.pl can change the settings for "cookies". These settings can be changed by the User in such a way as to block the automatic service of "cookies" in the settings of the web browser or inform about their every transfer to the user's devices. More information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.
It is also possible to configure your own browser in a way that blocks the possibility of installing "cookies" for the websites selected by the user or for all parties. However, such settings will result in the loss of the functionalities described above or incorrect display of the content. In accordance with the requirements of the Telecommunications Law, confirmation of the consent for the use of cookies is considered to be the configuration of the browser allowing the installation of cookies on the computer.
Contact with the Administrator
If you would like to take advantage of your rights regarding your personal data, or simply want to ask about something related to our Privacy Policy, write to the e-mail address: biuro@benson.pl

Политика Benson Consultants RU

Контролерами ваших данных являются Benson Consultants со штаб-квартирой в Варшаве на улице Марсалковская 115 и сотрудниками, работающими там.
Benson Consultants обрабатывает личные данные для целей:
маркетинг (отправка маркетинговой информации);
коммерческая (отправка коммерческих предложений).
Речь идет о личных данных, которые собираются как часть вашего использования веб-сайта консультантов Benson, в том числе сохраненных в файлах cookie и оставляемых вами во всех контактных формах, чатах и ​​сообщениях электронной почты, отправленных вами в наш почтовый ящик.
Мы не передаем ваши данные никому, кроме Benson Consultants.
При обработке ваших персональных данных мы используем организационные и технические меры в соответствии с соответствующими правовыми положениями. Если вы считаете, что ваши данные обрабатываются незаконно, вы можете подать жалобу в надзорный орган.

Кроме того, вы имеете право запросить:
• доступ к вашим личным данным,
• исправление,
• удалить или
• ограничения на обработку.
А также закон:
• противодействие процессу обработки,
• запросы на передачу данных другому администратору.
Свяжитесь с нами, если вы хотите использовать свои права.
Обработка ваших данных для маркетинговых и коммерческих целей будет основываться на вашем добровольном согласии, которое вы выражаете, указывая кнопку «согласен».
Выражение этого согласия является добровольным, и вы можете отозвать его по электронной почте или телефону в любое время, однако отзыв согласия не повлияет на законность обработки на основе согласия до его отзыва.
В связи с вышеизложенным я соглашаюсь на обработку моих личных данных, также после вступления в силу RODO.

Наш веб-сайт, как и большинство веб-сайтов, использует так называемые cookies (куки). Все пользователи, которые хотели бы использовать наш сайт, должны помнить, что «куки» содержат компьютерные данные и хранятся в устройствах пользователей. «Cookies» могут содержать адрес веб-сайта и его название. Кроме того, файлы cookie могут содержать время хранения данных на правильном терминальном устройстве и уникальный номер.
Веб-сайт не собирает информацию автоматически. Это относится только к информации, содержащейся в файлах cookie.
Файлы cookie обычно содержат основную информацию о пользователях. Данные также хранятся для увеличения удобства использования нашего веб-сайта www.benson.pl. Полученная информация будет использоваться для оптимизации и настройки содержимого веб-сайта для отдельных пользовательских настроек.
Все пользователи нашего сайта www.benson.pl могут изменять настройки для «cookies». Эти настройки могут быть изменены пользователем таким образом, чтобы блокировать автоматическую службу «cookie» в настройках веб-браузера или сообщать о каждой их передаче на устройства пользователя. Дополнительные сведения о возможностях и способах обработки файлов cookie доступны в настройках программного обеспечения (веб-браузера).
Также можно настроить собственный браузер таким образом, чтобы исключить возможность установки «куки» для сайтов, выбранных пользователем или для всех сторон. Однако такие настройки приведут к потере описанных выше функций или неправильному отображению содержимого. В соответствии с требованиями Закона о телекоммуникациях подтверждением согласия на использование файлов cookie считается конфигурация браузера, позволяющая устанавливать файлы cookie на компьютер.
Связаться с администратором
Если вы хотите воспользоваться своими правами в отношении ваших личных данных или просто хотите узнать о чем-то, относящемся к нашей Политике конфиденциальности, напишите на адрес электронной почты: biuro@benson.pl

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.